પરિક્ષા સદાયે કેમ લીધા કરે છે

એ જ મારી પરિક્ષા સદાયે કેમ લીધા કરે છે
ઝેર આપે કે અમૃત એ તો રોજ પીધા કરે છે

કોઇને ના આટી ધુટી સમજાય આ પ્રેમની જો
કોઇ પણ કારણ હોય..જાસા રોજ દીધા કરે છે

આમ તો સર મારું એની સામે ઝુકેલું રહે છે
જોઇ ને મારી આંખમા એ પ્રશ્ન કીધા કરે છે

સ્થાન મારું સમજાય ના..ઘટના બધી જે બને છે
જિંદ ને લાચારી સવાલો રોજ સીધા કરે છે

આ ખુમારી મારી ગઝલો પુરતી ટકાવી શકીએ
ચાહતોમાં સંજોગ મારા ગાત્રો જ ઢીલા કરે છે

તામ્રપત્રમાં કે હું ગઝલમાં નામ લખતો રહું પણ
વાંચતા માણસ કોઇ પણ તો નેણ તીણા કરે છે

મેળવ્યુ શુ કે શું ગુમાવ્યું ના વિચારો કશું પણ
ને ન વળગો એને કદી..એ કામ ખીલા કરે છે

(નરેશ કે.ડૉડીયા)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s