શિયાળાની સવાર

શિયાળાની સવારની
કોમળ ધૂપ ખાવા
ધાબે આંટા મારતો હતો ત્યાં
બાજુના ધાબામાંથી
એક બાબાએ કીધું
“અંકલ, છૂટ અપાવો ”
“પણ, અહીંયાં સુધી પતંગ
પહોંચાડીશ કેવી રીતે ….?”
એનું ધ્યાન તો આકાશમાં !
અને પતંગ મારા ધાબા ઉપર એણે
ઘણા પ્રયત્ને ઉડાડી
પહોંચાડ્યો …
મેં કીધું ” અલા આ તો ઊડ્યો ….
હવે છૂટ અપાવવાની ક્યાં જરૂર છે ?”
તોયે પેલા એ નક્કી કરેલું ,
પતંગ છોડી દીધો …
“જલ્દી જલ્દી પવન આયો …”
આખરે મારે છૂટ અપાવી જ પડી !
પતંગ સીધો ઊંચે …..
છોકરો ખુશ !
વત્સને કાલે સવારે ફરીથી
ધાબે ચઢવાનું
સાયન્ટિફિક કારણ મળી ગયું …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s