ઘુવડ કરી રહ્યુ છે સુરજ ની વાતો

બુદ્ધીની વાતો, ને સમજ ની વાતો..
ઘુવડ કરી રહ્યુ છે સુરજ ની વાતો..

એ હતા ઉતાવળમાં એટલે દોસ્તો….
બે ઘડી બેસી કરી ગયા ધિરજ ની વાતો

– વિઝન રાવલ ” વિજ “

ઊડાણ ની વાતો..

 

મોજા ની વાતો ને તાણ ની વાતો,
કિનારા કરી રહ્યા છે વાહાણ ની વાતો..

પુછવું હોય તો મોતી ને પુછજો તમે,
બુદબુદા શુ કરશેૂં ઊડાણ ની વાતો..

આ હરતી ફરતી લાશો સૌ છે ગુંગી,
ને કબ્રસ્તાન કરે છે રમખાણ ની વાતો..

– વિઝન રાવલ ” વિજ “

એક પંખીને પારધી થી.. પ્રેમ થઇ ગયો..!!

ખુદ કુદરત ને અચરજ છે કેમ થઈ ગયો..!!
એક પંખીને પારધી થી.. પ્રેમ થઇ ગયો..!!

” વિઝન રાવલ “

….તો કહેશો જરા..?

બદલાયેલ બદલાયેલ કેમ છે વાતાવરણ કહેશો જરા..
“વિજ” વર્ષો બાદ આવ્યા ક્યાથી સ્મરણ કહેશો જરા..

શું એ દર્દ,આંસુ ને રુદન માં હજુ ઉણપ રહિ ગઇ હતી ?
રુજાએલ જખ્મો ફરી ખોતરવાનું શું છે કારણ કહેશો જરા..

સ્વજનોનાં સાથ તરછોડી, સમાજ માટે સમજ છોડી..
રચ્યુ છે તમે ભલા કેવું આ, સમિકરણ કહેશો જરા..

મિત્રતાનું ઉપવન જ્યાં બે-ચાર ફુલોય હતા કૈ યાદ છે..
શિદને મ્રુગજળ પામવા પહોચી ગયા રણ કહેશો જરા..

માત્ર ખુલાસાઓ ને દિલાસાઓ,કે સંજોગોનાં બહાનાઓ
સિવાય જો કહેવાનું બાકિ હોય કઇપણ..તો કહેશો જરા..?

 

– “વિજ”    વિઝન રાવલ