બ્લોગોત્સવ પર હવે લગ્નોત્સવ પણ ..!!

બ્લોગોત્સવ નાં નિયમિત પાઠક શ્રી અતુલભાઇ કામદાર રજુ કરે છે

” સગાઈ ”

સૌપ્રથમ વાર… ગુજરાતી દ્વારા, ગુજરતી માટે, ગુજરતી ભાષામા લગ્નવિષયક વેબસાઈટ… હવે બ્લોગોત્સવ વાચકો માણી શકે છે .. લગ્નોત્સવ પણ..!!