એક વાવમાં….!!

એક વાવમાં,
હજાર પગથીયાં ઉતરીને તરસ ભાંગીતી,
ને બહાર નીકળ્યો ત્યારે,
હજાર પગથીયાં ચડયાના થાકે
પાછૂ સુકાઇ ગયુ ગળુ,
આપણે મળીને છૂટાં પડીએ ત્યારે
યાદ આવે છે એ વાવ…..!