કુદરત કામ કરે છે એ નક્કી છે

કુદરત કામ કરે છે એ નક્કી છે…

ભલે દેખાય નહી , પણ એ છે ક્યાંકએ નક્કી છે….

જતા હોઈયે ક્યારેક કોઈ કામ કરવાતો હ્રદય રોકે છે એ નક્કી છે….

ન હોય જો આપણી માટે બરોબર કંઇકતો એ ઇશારો કરે એ નક્કી છેં…

સમજતા આપણને નથી આવડતુંએ વાત અલગ છેં…પણ એ સમજાવે છેં એ પણ નક્કી છેં..

Mehul Trivedi