ગુજરાતણ નાચ તું મન મુફીને નાચ્

ગુજરાતણ નાચ તું મન મુફીને નાચ્,
નીચે ધરતીને ઉપર ગગન,
આજુ બાજું પ્રકાશ છે તારે કાજ,
શાને તું લાજ ,
નાચ ગુજરાતણ નાચ્,
હાથ હલાવ, ઘેરદાર ઘાઘરાને ઘુમાવ્,
તાલ દે ને પગ ને દે ઠમકારો,
ઉછાળ તારી મસ્તીનો ગુલાલ ને,
ભરી દે રંગ તારી ચુંદડીમાં,
નાચ ગુજરાતણ નાચ્,બાઈ તું મન મુકીને નાચ્,
અવસરના ચુકીએ એવાં ગુજરાતી અમે,
વધાવીએ વિધાતાના ખેલ્,રમતાં રમતાં,
આંનદ અવસર રુડા છે દીન રાત,
નાચ ગુજરાતણ્ અને ગુજરાતને નચાવ્,
નથી ઓઢવું તારે આજ,
ખુલી ગયાં છે ભાગ્ય આજ્,
સર્વ સુખ છે તારે સાથ્,
આભે ચમકે તારાઓ તારે કાજ,
વધાવ ગુજરાતણ ચાંદાને આજ્,
નાચ ગુ જરાતણ નાચ્,
આજે તું મન મુંકી ને નાચ્,
ઘાણ,પખવાજ ને નોબત વાગે છે,
ઢોલ્ નગારાંને ડમરાની ડમડમાટી,
સાવજની ડણકને મોરના ટહુકાં,
સઘળાં સંગીત છે તારે કાજ્,
નાચ ગુજરાતણ્ નાચ,
તારી આંખોને નચાવ,તારી કમરને લટકાવ,
કરી લે લટકાને ઝટકા ને મસ્તિના તું દે ફટકા,
નારી દેહમાં ભરી મરદાનગી,
દેખાડ તારું ખમીર્ ,
નાચ ગુજરાતણ્ તું મન મુકી ને નાચ્……………………………(નરેશ ડૉડીયા)