દુ;ખ આવ્યુ ને શ્રધ્ધા જાગી

દુ;ખ આવ્યુ ને શ્રધ્ધા જાગી,
મારી નીંદરતો એમ જ ભાગી

છે દરેક સુર સાચા અને અનુરાગી,
વિશ્વાસનાં તાંતણે લાગણીને માંગી

દિલમાં કાનાની ભક્તિ જાગી,
જુઓતો તેની વાંસળી પણ વાગી

-પ્રકૃતિ ઠાકર.