શું કુદરતને પણ કલયુગનો રંગ લાગ્યો?

શું કુદરતને પણ કલયુગનો રંગ  લાગ્યો?

માણસ પાર્ટી કે મીટીંગમાં રાહ જોવડાવીને આવે છે,
તેમ વરસાદ પણ રાહ જોવડાવીને આવે છે.

માણસ ગાંડો થાય તો ધરતી ધ્રુજાવે છે,
તેમ કુદરત પણ કોઁકરીટથી કંટાળી ભૂકંપ લાવે છે.

માણસ પોતાના ગુસ્સાથી આગ ઓકે છે,
તેમ કુદરત પણ ગ્લોબલ વોર્મિંગથી આગ ઓકે છે.

માણસ હાઇટેક બની પાણી ઉપર પણ રસ્તો બનાવે છે,
તેમ કુદરત પણ ત્સુનામી લાવી રસ્તા/શહેર પર પાણીમાં ફેરવી દે છે.

-પ્રકુતિ ઠાકર

પ્રક્રુતિ પરોવાય છે.

“પ્રક્રુતિ પરોવાય છે…”

પ્રણય તો ખીલે છે આગમાં પણ,
મહેકની કમી મહેસુસ થાય છે બાગમાં પણ,

નવી શ્રુષ્ટિ તો રચાય છે રાખમાં પણ,
જીવનનો મર્મ મળી જાય છે ખાખમાં પણ,

ડાઘા તો રહી જાય છે સફેદીના ઝાઘમાં પણ,
કવિતાઓ રચાઈ જાય છે ક્યારેક બેરાગમાં પણ,

શોધવા જતા ગુણો મળશે કાળા કાગમાં પણ,
જો જો સંભાળજો કોઇ દગો ન કરી જાય મિત્રતાનાં સ્વાંગમાં પણ,

ઉધઈ તો થઈ જાય છે સાચા સાગમાં પણ,
પણ પ્રક્રુતિ પરોવાય છે રણના ધાગમાં પણ….
-પ્રકુતિ ઠાકર