“પ્રક્રુતિ નો પરિચય”

“પ્રક્રુતિ નો પરિચય”

હું પ્રક્રુતિ,

હસતી ખેલતી રમતી કુદતી,

જીવનની દરેક ક્ષણોને જીવી જણતી

હું પ્રક્રુતિ,

દુ;ખના ડુંગરોને સ્માઈલમાં સંતાડતી,

જવાબદારીઓને શોખ બનાવી લેતી

હું પ્રક્રુતિ,

જેમ કવિતામાં વિષય વસ્તુને આવરી લેતી,

તેમ હંમેશા દુ;ખ ભૂલાવી સુખનુ વિશ્લેષણ કરતી

હું પ્રક્રુતિ,

દિલથી વિચરો તો ચંચળ હરણી,

દિમાગથી વિચરો તો ધિરગંભીર પ્રક્રુતિ

કલ્પનની દુનિયમાં રહીને હકીકતોથી વાકેફ કરાવતી,

નાના શહેરની પણ જગની ઉંચાઈઓ આંબવા ઈચ્છતી

હું પ્રક્રુતિ,

ધમૅ અને સચ્ચાઈ સામે નાનીશી રાજકુમારી બનતી,

છળ,કપટ,પ્રપંચ સામે રાણી લક્ષ્મીબાઈ બનતી

હું પ્રક્રુતિ