પ્રસિધ્ધ

કોઇ પણ માણસ એટલો પ્રસિધ્ધ નથી આ દુનિયામાં કે એને આખી દુનિયા જાણતી હોય.કોઇ અજાણી ગલીમાં એ પસાર થાય ત્યારે કુતરાઓને એને અજાણ્યો ગણીને ભસવાનાં જ છે.

– નરેશ કે.ડૉડીયા