ભોમિયા વિના મારે ભમવા’તા ડુંગરા.

ભોમિયા વિના મારે ભમવા’તા ડુંગરા…
જંગલની કુંજ કુંજ જોવી હતી…
જોવી’તી કોતરોને જોવી’તી કંદરા…
રોતા ઝરણાની આંખ લોવી હતી…

‘ ઉમાશંકર જોશી’