રિદ્ધિ દે, સિદ્ધિ દે,

રિદ્ધિ દે, સિદ્ધિ દે,
અષ્ટ-નવ નિધિ દે
વંસમેં વૃદ્ધિ દે
બાંકબાની.
હૃદયમેં ગ્યાન દે,
ચિત્તમેં ધ્યાન દે,
અભય વરદાન દે,
શંભુરાની.
દુ:ખકો દૂર કર,
સુખ ભરપૂર કર,
આશ સંપૂર્ન કર,
દાસ જાની.
સજ્જન સોં હિત દે,
કુટુમ્બમેં પ્રીત દે,
જંગમેં જીત દે,
મા ભવાની