શબ્દો ગમે છે

શબ્દો ગમે છે,,

પણ તમારા છે એટલે ખાસ ગમે છે

વાતો કરવી ગમે છે,,

પણ તમારી સાથેની તો ખાસ ગમે છે,

મહેફીલ જમાવવી ગમે છે,,

પણ તમે આવો છો એ રંગત ઔર ગમે છે,

સમય તો પસાર થાય છે,,

પણ તમારી સાથે નો “ખાસ” થાય છે.