શું કુદરતને પણ કલયુગનો રંગ લાગ્યો?

શું કુદરતને પણ કલયુગનો રંગ  લાગ્યો?

માણસ પાર્ટી કે મીટીંગમાં રાહ જોવડાવીને આવે છે,
તેમ વરસાદ પણ રાહ જોવડાવીને આવે છે.

માણસ ગાંડો થાય તો ધરતી ધ્રુજાવે છે,
તેમ કુદરત પણ કોઁકરીટથી કંટાળી ભૂકંપ લાવે છે.

માણસ પોતાના ગુસ્સાથી આગ ઓકે છે,
તેમ કુદરત પણ ગ્લોબલ વોર્મિંગથી આગ ઓકે છે.

માણસ હાઇટેક બની પાણી ઉપર પણ રસ્તો બનાવે છે,
તેમ કુદરત પણ ત્સુનામી લાવી રસ્તા/શહેર પર પાણીમાં ફેરવી દે છે.

-પ્રકુતિ ઠાકર