‘મધર હોમ’

. . .  મા, બાળક ને જન્મ મજબુરી થી આપે છે,
જન્મ તો આપ્યો પણ પાળવા ‘મધર હોમ’ માં મુકે છે,

બાળક પણ ક્યાં ગાંજ્યો જાય,તેને પણ શીખી લીધુ છે,
મોટો થયા પછી માબાપ ને વૃધાશ્રમ માં મુકે છે,
જે છે, તે જોઇતુ નથી , નથી તેની ઘેલછા છે,

સ્વમાન ના નામે માણસ સ્વાર્થી બનતો જાય છે,
અગર આ જ કળયુગ ની શરુઆત છે,
તો કલ્પના થતી નથી, અંન્ત મા શું થવાનુ છે……….??

” જખમો નો જિર્ણોદ્ધાર “