સુવિચાર

તમે કોઈની સાથે રહેવા માટે પરણતા નથી હોતા.
તમે એવી વ્યક્તી સાથે પરણતાં હો છો કે,
જેના વીના તમે રહી શકતા નથી.