ઘુવડ કરી રહ્યુ છે સુરજ ની વાતો

બુદ્ધીની વાતો, ને સમજ ની વાતો..
ઘુવડ કરી રહ્યુ છે સુરજ ની વાતો..

એ હતા ઉતાવળમાં એટલે દોસ્તો….
બે ઘડી બેસી કરી ગયા ધિરજ ની વાતો

– વિઝન રાવલ ” વિજ “